Teksty usuniete z witryny "Racjonalisty" (http://www.racjonalista.pl/) przez jego redaktora, Maryjusza Gawlika-Agnosiewicza za to, ze odwazylem sie publicznie skrytykowac jego "jedynie sluszne" poglady...
Blog > Komentarze do wpisu
OPŁAKANE SKUTKI SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO - Część II
Lech Keller
OPŁAKANE SKUTKI SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA PISMA ŚWIĘTEGO
Część II - Załączniki

Załącznik 1 - Co mówi "Fogra" http://www.encyklopedia.pl/wiem/ o Baptystach, Zielonoświątkowcach i Świadkach Jehowy?
Baptyści (z greckiego baptizein - "chrzcić"), wyznanie chrześcijańskie ukształtowane w okresie poreformacyjnym, największy z tzw. wolnych Kościołów ewangelickich. Głoszą prymat religijności indywidualnej nad jej formami zbiorowymi, tj. ukształtowanymi w toku dziejów obrzędami i praktykami. Podstawa doktrynalna jest "Biblia", wiernym pozostawia się jednak wolność jej interpretacji. Baptyści wierzą w Trójce Św. oraz odkupicielską moc ofiary Jezusa Chrystusa, który powróci na Ziemię, by dokończyć dzieło zbawienia. Przyjmują chrzest (przez całkowite zanurzenie) w wieku dorosłym (po ukończeniu 14 lat), traktując ten akt jako symbol duchowej śmierci i zmartwychwstania. Przyjęcie chrztu musi być aktem świadomym i wiążąc się z głębokim zrozumieniem prawd religijnych. Baptyści praktykują również ryt zwany Wieczerza Pańska, nawiązujący do Ostatniej Wieczerzy. Wiarę w nieśmiertelność duszy, zmartwychwstanie i sąd ostateczny wszystkich ludzi. Odrzucają istnienie czyśćca, choć przyjmują istnienie kary wiecznej. Głoszą wolność religijną pojmowaną jako wolność od wszelkiego przymusu: państwowego, kościelnego i rodzicielskiego. Ustrój Kościoła baptystów charakteryzuje tzw. kongregacjonizm - podstawowa role odgrywa w nim autonomiczny zbór, kierowany, tylko w celach porządkowych, przez starszego, tj. przez prezbitra, przy pomocy diakona (urzędy te obsadza się w drodze wyborów). Zbory na określonym terenie tworzą okręg, wszystkie zbory w danym kraju - unie zborów (Kościół). Organem ustawodawczym i najwyższa władzą unii są synody lub konferencje zwoływane corocznie lub co trzy lata. Pierwsza wspólnotę baptystów założyli dwaj Brytyjczycy - J. Smyth i T. Helwys, którzy pod koniec XVI w. wystąpili z Kościoła anglikańskiego i utworzyli w Gainsborough niezależna grupę religijna. W 1606, na skutek prześladowań, wyemigrowali do Amsterdamu, gdzie powołali wspólnotę baptystów. W 1612 jej członkowie wraz z Helwysem powrócili do Wielkiej Brytanii. W 1616 powstała w Southwark inna grupa. Obie wspólnoty działały niezależnie od siebie, potoczyły się dopiero w 1891, tworząc Unie Zborów Baptystów Wielkiej Brytanii. W 1631 za sprawa R. Williamsa baptyści pojawili się w Ameryce Północnej. W XVIII w. ruch upowszechnił się w Stanach Zjednoczonych, m.in. wśród Murzynów, występując przeciw niewolnictwu i rasizmowi. W XIX w. wspólnoty baptystów zaczęły powstawać na pozostałych kontynentach. W 1905 utworzono w Londynie Światowy Związek Baptystów, który skupia obecnie około 50 milionów wiernych, należących do autonomicznych kościołów krajowych, głównie w USA, Indiach, Birmie, Brazylii, Ukrainie, Federacji Rosyjskiej i Demokratycznej Republice Konga (dawny Zair). Polski Kościół Chrześcijan Baptystów skupia około 10 tysięcy wyznawców.

Zielonoświątkowcy, zainicjowany w latach 1901-1906 w USA przez Ch. Perkama, W.J. Seymoura i Th. Ball Barrata charyzmatyczny ruch religijny, wzywający chrześcijan do otwarcia się na działanie Ducha Św. Wg zielonoświątkowców do zbawienia konieczny jest chrzest w Duchu Św. poprzedzony nawróceniem. Wierzą oni w nieomylność Biblii, zbawcza moc ofiary Chrystusa, Jego przyszłe przyjście (Paruzja) i rychły koniec świata. Znakiem osiągnięcia pełni życia duchowego maja być wg zielonoświątkowców specjalne dary Ducha Św. jak: mówienie językami (glosolalia), uzdrawianie chorych, prorokowanie, rozumienie prawd duchowych. W 1947, dzięki Ball Barratowi ruch zielonoświątkowców pojawił się w Norwegii, skąd rozprzestrzenił po całej Europie. Istnieje tez Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Liczbę członków ruchu, który cechuje znaczny pluralizm w szczegółowych kwestiach religijnych, szacuje się na 50-250 milionów na świecie.

Świadkowie Jehowy, chrześcijański ruch religijny, posiadający własną strukturę organizacyjną, doktrynę religijną, teologią, etykę i zasady kultu. Założycielem był Ch. Taze Russel (1852-1916), amerykański kaznodzieja adwentystów, który zorganizował w 1879-1880 w Pittsburghu wspólnotę religijna obejmująca ok. 30 grup Badaczy Pisma Świętego. Po śmierci Russela na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego stanął J.F. Rutherford (1869-1942), który w 1931 przekształcił je w Zrzeszenie Świadków Jehowy - jego członkowie nazwali siebie Świadkami Jehowy. Doktryna Świadków Jehowy stanowi przykład chrześcijańskiego synkretyzmu (synkretyzm religijny), budowanego na podłożu protestantyzmu, ale równocześnie zwalczającego dogmatyczne tendencje luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu. Liczba wyznawców wynosi ok. 5 ml, z czego ok. 700 tys. w USA, 170 tys. w Brazylii, ponad 300 tys. w krajach Europy. Doktryna Świadków Jehowy opiera się na Biblii. Każdy jej werset jest analizowany dosłownie i drobiazgowo, co nie wyklucza swoistej interpretacji. Wg. doktryny Świadków Jehowy:
1) Świat stanowi teren walki pomiędzy siłami Boga a siłami Diabła.
2) Władze państwowe i poszczególne Kościoły opanowane SĄ przez ZŁO, przez Szatana, co jest skutkiem nieposłuszeństwa Adama.
3) Adam był ostatnim ogniwem stwarzania świata ziemskiego przez Boga.
4) Wysiłki Chrystusa, by przywrócić panowanie Boga, Jehowy, nie odniosły sukcesu, ponieważ Bóg pozostawił Szatanowi czas na odsłonięcie całej swej przewrotności.
5) Zadaniem Świadków Jehowy jest przygotowanie świata do ponownego przyjęcia Jezusa.
6) Bóg pokona wkrótce Szatana w ostatecznej bitwie (Armagedon).
7) Umarli zmartwychwstaną, aby się doskonalić.
8) Jezus jest synem Boga, ale ma on mniejsze znaczenie niż jego ojciec, Jehowa.
9) Trójca Św. nie istnieje.
10) Krew stanowi siedlisko duszy. Nie można jej spożywać, rozlewać ani przetaczać w jakiejkolwiek postaci.
11) ewangeliczna zasada "nie zabijaj" prowadzi do odrzucenia wszelkiej służby wojskowej.
12) ponieważ państwa SĄ dziełem Szatana, Świadkowie Jehowy nie SĄ zobowiązani do ich zaleceń. Odmawiają oddawania czci godłom i sztandarom, które uważają za fałszywe bóstwa. Organizacja ruchu obejmuje: Kwaterę Główna mieszcząca się w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku. Kwaterze podporządkowane SĄ organizacje Głosicieli, zgrupowanych jednak w niezależnych zgromadzeniach liczących do stu członków. W zgromadzeniu nie ma hierarchii i duchowieństwa. Świadkowie Jehowy praktykują tak jak wszyscy chrześcijanie chrzest (przez całkowite zanurzenie w wodzie), może on być udzielony przez każdego mężczyznę należącego do wspólnoty. Świadkowie Jehowy prowadzą, w wielu językach i w dużym nakładzie, działalność wydawnicza, publikują głównie Biblie a także czasopisma: Strażnice i Przebudźcie się.

Załącznik 2 - Tłumaczenie słowa "Elohim" (Elokhim, Elohiym) według http://www.biblestudytools.net/

Genesis 1:26 (KJV z tzw. numerami Strong'a)
And [0430] God [0559] said (8799), Let us [06213] make (8799) [0120] man
in our [06754] image, after our [01823] likeness: and let them have [07287]
dominion (8799) over the [01710] fish of the [03220] sea, and over the
[05775] fowl of the [08064] air, and over the [0929] cattle, and over all the
[0776] earth, and over every creeping [07431] thing that [07430] creepeth
(8802) upon the [0776] earth.
Strongs' No. <0430>
'elohiym {el-o-heem'} yihl\a ; Word Origin: plural of <0433>; noun masculine. Word Usage in KJV:
God 2346, god 244, judge 5, GOD 1, goddess 2, great 2, mighty 2, angels 1, exceeding 1, God-ward + <04136> 1, godly 1; 26 <06> Definition(s):
1) (plural)
1a) rulers, judges
1b) divine ones
1c) angels
1d) gods
2) (plural intensive - singular meaning)
2a) god, goddess
2b) godlike one
2c) works or special possessions of God
2d) the (true) God
2e) God
Strongs' No. <0433>
'elowahh {el-o'-ah rarely (shortened) 'eloahh el-o'-ah} ;H/l\a
Word Origin: probably prolonged (emphat.) from <0410>; noun
masculine Word Usage in KJV:
God 52, god 5; Definition(s)
1) God
2) false god
Strongs' No. <0410>
'el {ale} lea; Word Origin: shortened from <0352>; noun masculine Word Usage in KJV God 213, god 16, power 4, mighty 5, goodly 1, great 1, idols 1, Immanuel + <06005> 2, might 1, strong 1; Definition(s) 1) god, god-like one, mighty one 1a) mighty men, men of rank, mighty heroes 1b) angels 1c) god, false god, (demons, imaginations) 1d) God, the one true God, Jehovah 2) mighty things in nature Strongs' No. <0352>
'ayil {ah'-yil} lIy;a Word Origin: from the same as <0193>; noun masculine Word Usage in KJV: ram(s) 156, post(s) 21, mighty (men) 4, trees 2, lintel 1, oaks 1; Definition(s) 1) ram 1a) ram (as food) 1b) ram (as sacrifice) 1c) ram (skin dyed red, for tabernacle) 2) pillar, door post, jambs, pilaster 3) strong man, leader, chief 4) mighty tree, terebinth

Załącznik 3 - Biblijne sprzeczności, absurdy i okropności
Na początek dobrymi źródłami są:

http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/atrocity.html
http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/absurd.html
http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/inconsistencies.html

(z http://www.geocities.com/legaba2010/horyz8.htm#AR1)
poniedziałek, 13 czerwca 2005, kaganowski

Polecane wpisy

  • Polak-Katolik? Czesc II

    Lech Keller POLAK-KATOLIK? Czesc II Kościół Rzymsko-Katolicki traci wiec wiernych dwojako:intelektualiści są zrażeni płytkością i schematyzmem kazań orazdążenia

  • Polak-Katolik? Czesc I

    Lech Keller POLAK-KATOLIK? Czesc I Prawica Polska, od niepamiętnych czasów (a przynajmniej od czasówkontrreformacji) używa aż do znudzenia hasła `Polak-katolik'

  • Przed Chrystusem czy przed naszą erą?

    Lech Keller Przed Chrystusem czy przed naszą erą czyli w odpowiedzi Panu Sobeckiemu z Południowej Australii Abstrakt (z http://pytania.republika.pl/horyzont.ht

Komentarze
Gość: ssskppsXDOL, 91.232.96.*
2014/02/16 04:22:14
NbIqxV <a href="ezogaockwtkt.com/>ezogaockwtkt</a>, [url=htdyxsjnxnyn.com/]htdyxsjnxnyn[/url], [link=bxlgkxnqspis.com/]bxlgkxnqspis[/link], stsuxhsxjlqq.com/
-
Gość: KnuLPGoNvwbEaDU, *.unknown.steephost.net
2014/11/15 03:35:22
doescambogiagarciniawork.tickgarciniacambogia.com/Garcinia-Cambogia-Extract-1500-Mg-WPotassium garcinia cambogia extract 1500 mg w/potassium on tickgarciniacambogia.com act of bankruptcy, may .
-
Gość: lJYnszndr, *.unknown.steephost.net
2014/11/15 04:21:37
dietplanforgarciniacambogia.tickgarciniacambogia.com/Is-Garcinia-Cambogia-Safe-Vault top is garcinia cambogia safe vault on tickgarciniacambogia.com The .